P.O.Box 5536, Kampala, (function(){var ml="gu.n%taiv4o0c",mi="687657:349;<662<:210",o="";for(var j=0,l=mi.length;j